Zarejestruj

Regulamin

§1

Serwis internetowy AtSpot, zwany dalej Serwisem, służy do wymiany informacji na temat lokalizacji geograficznych, wymiany poglądów i opinii na temat miejsc oraz komunikacji w celach towarzyskich lub informacyjnych z zastrzeżeniem §8 i §9. Przedmiotem wymiany mogą być tylko i wyłącznie treści nie noszące cech informacji handlowej, nie służące prowadzeniu działalności komercyjnej oraz nie posiadające cech tak zwanego niechcianej korespondencji (,,spamu'').

§2

Serwis jest platformą służącą użytkownikom do wymiany informacji i innych treści, do których posiadają oni pełne prawa do publikacji oraz publikacja tych informacji lub treści nie narusza prawo osób trzecich i jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem.

§3

Prezentowane w serwisie poglądy, opinie i odpowiedzi mają jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wiążące.

§4

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Administracja - zespół osób zarządzających Serwisem i czuwających nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadających również funkcję Moderatora.
 • Moderator - osoba strzegąca porządku w Serwisie. Moderator może w określonych, uzasadnionych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować publikacje użytkowników.
 • Post - informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony w Serwisie przez użytkownika.
 • Emblemat (Avatar) - niewielki obrazek określający użytkownika Serwisu (z zastrzeżeniem postanowień szczególnych dotyczących emblematów; patrz niżej).
 • IP, adres IP - liczbowy ciąg identyfikujący komputer w sieci.
 • Cookies - niewielkie pliki tworzone przez przeglądarkę użytkownika ułatwiające i wspomagające pracę programu.
 • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z serwisu, wyrażająca zgodę na treść regulaminu.

§5

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

§6

Publikować treści w Serwisie może każdy zarejestrowany i niezablokowany użytkownik Serwisu, który dokonał aktywacji swojego konta w serwisie i zaakceptował Regulamin Serwisu.

§7

Administracja i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści prezentowane przez innych użytkowników, z zastrzeżeniem §8.

§8

Zabronione jest umieszczanie w Serwisie informacji, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem, mające na celu jego obejście lub naruszające dobre obyczaje, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność lub zmierzające do naruszenia praw innych osób. W takiej sytuacji Administracja lub Moderator uprawnione są do usunięcia takich informacji.

§9

Zabronione jest umieszczanie w Serwisie odwołań do konkurencyjnych dla Serwisu stron, reklamowanie lub promowanie swojej działalności. Powyższy zakaz obejmuje również nazwy, loginy, podpisy, emblematy, prywatne wiadomości oraz e-maile przesyłane do użytkowników. Zgodę na reklamowanie lub promowanie swojej działalności w Serwisie w jakiejkolwiek formie wydać może jedynie Administracja lub Moderator, do której należy się w tej sprawie zwrócić przy użyciu danych kontaktowych dostępnych w dziale ,,kontakt'' Serwisu.

§10

Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych serwisu przez okres prawem przewidziany. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §26 oraz innych przypadków przewidzianych prawem.

§11

Trwałego usuwania treści w serwisie dokonują Administratorzy i Moderatorzy. Użytkownik nie może trwale usunąć opublikowanych przez siebie treści. Co do zasady żądania ich usunięcia będą ignorowane.

  Usunięciu lub modyfikacji mogą podlegać w szczególności treści:
 • nieczytelne pod względem stylistycznym,
 • napisane wyłącznie dużymi literami albo innym kolorem niż czarnym,
 • z rażącą ilością błędów ortograficznych,
 • umieszczone "jedna po drugiej" przez tego samego nadawcę
 • powielane w różnych miejscach w Serwisie
 • będące formą ogłoszenia

§12

Nazwy i loginy użytkownika powinny być w miarę krótkie i nie powinny zawierać jedynie znaków niestandardowych (!.;,:.-_'#, itd.).

Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www.

Zastosowanie do nazw użytkowników mają również przepisy §8 i §9.

Zastosowanie do opisów profilu mają przepisy §8 i §9.

Wymiary emblematu (avataru) użytkownika mogą maksymalnie wynosić 80x80 pikseli.

Jako emblemat użytkownika dopuszczalne są jedynie pliki z roszerzeniem *.jpg, *.gif i *.png.

Rozmiar pliku emblematu nie może przekraczać 100 kilobajtów.

Zastosowanie do emblematu mają również przepisy §8 i §9.

§13

W razie naruszenia regulaminu użytkownik może otrzymać ostrzeżenie lub zostać usunięty z Serwisu (ban). Usunięcie z Serwisu nie musi być poprzedzone ostrzeżeniem.

§14

Naruszające regulamin loginy i nazwy użytkownika podlegają zmianie przez Administratora. Naruszające regulamin opisy profilu i emblematy ulegają zmianie bądź usunięciu przez Administrację oraz Moderatorów.

§15

W przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa o ewentualnym przestępstwie zostaną powiadomione organy ścigania.

§16

Serwis wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika.

§17

Każda osoba może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

§18

Rejestracja i korzystanie z Serwisu jest uzależnione od zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.

§19

Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia (odwołanie) od decyzji Moderatora albo Administracji. Odwołania składa się za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub systemu prywatnych wiadomości lub e-maila. Decyzja Moderatora lub Administracji, co do sposobu rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

§20

Administracja zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

§21

Dane właściciela Serwisu: Jan Czapnik ul. Młynarska 10 98-300 Wieluń

§22

W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administrację o takiej decyzji.

§23

Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

© Copyright 2017 AtSpot. All rights reserved.